Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky společnosti SkoTo s.r.o., IČ 28 00 97 97, se sídlem v Karlových Varech, T. G. Masaryka 859/18, 360 01 Karlovy Vary, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 21280 (dále jen „SkoTo“),

 

1.  Obecná ujednání

1.1.    SkoTo je zprostředkovatel dle zákona č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání., s oprávněním k podnikání od 4.3.2008.

 

1.2.    Klient je fyzická osoba, podnikatel (mající přidělené IČ) nebo osoba právnická, které mají zájem prostřednictvím SkoTo uzavřít smlouvu o poskytnutí podnikatelského úvěru s tuzemskou bankou, dle nabídky SkoTo.

 

1.3.    Banka. SkoTo výhradě zprostředkovává bankovní podnikatelské úvěry, přičemž jednotlivé nabídky poskytují tuzemské banky, kterými jsou:

 

Moneta Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, Praha 4, IČ 256 727 20  

Oberbank AG pobočka Česká republika, se sídlem nám. Přemysla Otakara II.  6/3, České Budějovice, IČ 260 80 222

Equa bank, a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, karolinská 661/4, IČ 471 161 02

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, IČ64 948 242

 

2.  Zprostředkování

2.1.    Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti SkoTo a Klienta, která vznikají v souvislosti s využitím webových stránek podnikatelsky-uver.cz (dále jen „webové stránky“) fyzickou či právnickou osobou – podnikateli.

 

2.2.    Webové stránky primárně slouží k informování klientů o nabídce neúčelových splácených úvěrů výše uvedených bank. Po zadání požadovaných kritérií podnikatelského úvěru budou zobrazeny a nabídnuty produkty, které odpovídají zadaným kritériím, kdy základními kritérii je výše úvěru, doba splácení a právní forma. V případě, že klient následně vybere bankovní nabídku a projeví svoji vůli podnikatelský úvěr sjednat s vybranou bankou, obdrží informativní email, ve kterém bude detailně popsán další postup k získání úvěru. ON-LINE varianta spočívá v automatizovaném předání dat partnerské bance, u ostatních variant bude klient kontaktován přímo SkoTo.

 

2.3.    SkoTo prohlašuje, že na základě smluv uzavřených se shora uvedenými bankami je oprávněn jménem bank nabízet a zprostředkovávat neúčelové podnikatelské úvěry.

 

2.4.    Klient může také se SkoTo uzavřít individuální smlouvu o zprostředkování podnikatelského úvěru, podle které SkoTo podle zadaných požadavků na úvěr klientem osloví na přímo vybrané banky a zajistí klientovi uzavření podnikatelského úvěru mimo standardní rámec webových stránek.

 

2.5.    Veškeré nabídky na webových stránkách jsou orientační a nezavazují ani SkoTo ani vybranou banku k uzavření smlouvy o poskytnutí podnikatelského úvěru. Webové stránky nabízí klientovi dle jím zadaných údajů možnosti uzavření podnikatelského úvěru. Nabízené úvěry jsou uvedeny v orientační výši a SkoTo negarantuje, že banka s klientem úvěrovou smlouvu uzavře.

 

2.6.    Předmětnou smlouvu o úvěru uzavírá Klient s bankou na základě svého vlastního svobodného uvážení a výběru banky poté, co se seznámil a porozuměl obchodním podmínkám banky. SkoTo zájemci poskytuje pouze možnost uzavření této smlouvy a nenese tedy jakoukoli odpovědnost z dvoustranné smlouvy sjednané mezi Klientem a bankou. Podmínky vyplývající ze samostatné úvěrové smlouvy, kterou uzavře klient s bankou, se řídí jak ujednáním samotné smlouvy, tak všeobecnými podmínkami konkrétní banky, se kterou je smlouva uzavřena.

 

3.  Ostatní ujednání

3.1.    V případě, že je klient nespokojený se službami SkoTo, s webovými stránkami či se službami vybrané banky, může se klient obrátit na SkoTo prostřednictvím e-mailu info@podnikatelsky-uver.cz s žádostí o nápravu vadného stavu.

 

3.2.    SkoTo odpovídá za škodu podle zákonných norem České republiky, zejména pak podle občanského zákoníku, v platném znění. Případné spory lze řešit u věcně a místně příslušného soudu. Rozhodné právo pro řešení sporu je právo České republiky.

 

3.3.    Veškerý obsah webových stránek jsou chráněny autorským zákonem. Vlastníkem autorských práv a provozovatelem těchto internetových stránek je SkoTo.

 

3.4.    SkoTo a Klient mohou písemně vypovědět Smlouvu, kterou mezi sebou uzavřou, bez uvedení důvodů. Výpověď je třeba doručit druhé straně prostřednictvím mailu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc (v případě, že si účastníci nedomluví výpovědní dobu ve smlouvě delší) a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.

 

3.5.    Klient je také oprávněn odstoupit od Smlouvy o zprostředkování, pokud bude uzavřena se SkoTo na dálku, s okamžitou účinností bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Klient o tom musí informovat SkoTo mailem. SkoTo je oprávněna měnit informace uvedené na webových stránkách či mobilní aplikaci bez předchozího upozornění klientů.

 

3.6.    Podmínky zpracování osobních údajů klientů se řídí podmínkami, ze dne 1.1.2021, které naleznete

 

3.7.    Obchodní podmínky výše jsou platné a účinné k 1.1.2021 a jsou platné pro všechny smlouvy uzavřené mezi SkoTo a klientem. SkoTo si vyhrazuje právo výše uvedené obchodní podmínky jednostranně měnit.

 

4.  Udělené souhlasy

Zobrazením srovnání na webových stránkách www.podnikatelský-úvěr.cz  klient souhlasí s výše uvedenými obchodními podmínkami a je srozuměn s tím, že žádostí o úvěr či sjednáním on-line vyjadřuje jasně svoji svobodnou vůli uzavřít podnikatelský úvěr s klientem vybranou bankou prostřednictvím SkoTo s.r.o. Současně uděluje souhlas s předáním osobních údajů klienta jím vybrané bance za účelem sjednání podnikatelského úvěru.